Všeobecné obchodní podmínky prodejce

obch. jméno: Tomáš Jurka

místem podnikání: Augustinova 2059/24, 14800, Praha 4 - Chodov

IČO: 06608302

DIČ: CZ9207173371

e-mail: hello@tomjurka.cz

tel.č.: +420737972622

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tomjurka.cz.

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tomjurka.cz (dále jen „on-line obchod“ nebo také „e-shop“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Zboží a ceny

1. Veškeré podstatné informace o zboží, včetně ceny a jeho popisu jsou uvedeny u položky zboží v nabídce on-line obchodu. Cena zboží je konečná a je uvedena včetně všech souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na dodání zboží kupujícímu. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zboží za tuto cenu zobrazováno v on-line obchodě. Toto ustanovení samozřejmě nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží na stránkách e-shopu není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající je reálně omezen v prodeji limitovaným počtem výtisků nabízeného zboží.

3. V on-line obchodě jsou zveřejněny veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kompletní ceník nákladů spojených s balením a dodáním zboží v závislosti na místu/státě dodání jsou kupujícímu přehledně k dispozici ve výběru před odesláním objednávky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře, který se kupujícímu nabídne, jakmile projeví zájem zboží zakoupit, kliknutím na tlačítko „KOŠÍK“.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a libovolně měnit vstupní údaje, které do objednávky dosud vložil. Kupující má možnost před odesláním objednávky se podrobně seznámit s těmito obchodními podmínkami.

5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA S POVINNOSTÍ PLATBY“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a zároveň potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

6. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu neprodleně potvrzení o obdržení objednávky zpět na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail prodávajícího.

8. V případě, že došlo ke zjevné chybě (chyba v psaní, technická chyba) na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v on-line obchodě, nebo v rámci objednacího formuláře, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na kupujícího také nebezpečí náhodné zkázy. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je kupující oprávněn zásilku nepřevzít.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy sjednané smluvními stranami může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Přesnou výši nákladů spojené s balením a dodáním zboží je kupujícímu předložena a kupujícím odsouhlasena před odesláním objednávky. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • prostřednictvím kurýra na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem prostřednictvím výdejny zásilek na adrese výdejny ze sítě Zásilkovna, kterou kupující určil.

Volbu způsobu dodání provede kupující při objednávání zboží.

5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. V každé zásilce je přiložen daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující o svém odstoupení od smlouvy musí informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na webových stránkách e-shopu. Formulář odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení v tomto odkazu: FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující k vrácenému zboží přiloží také kopii daňového dokladu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal), a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. V případě poškození zboží, kterého se týká odstoupení od smlouvy, kupujícím nebo v případě zjevného používání zboží (např. čtení, kopírování), je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží pro zákazníka k dispozici pro vyzvednutí na výše uvedené adrese nebo bude toto zboží po dohodě vráceno zákazníkovi na jeho náklady.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci. Volbu způsob vyřízení reklamace činí kupující. Kupující může požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy po uplynutí 14-ti denní lhůty od převzetí zboží, pokud: má zboží podstatnou vadu, nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za jakost se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VIII. Osobní údaje a newsletter

1. Všechny informace, které při vzájemném právním jednání kupující prodávajícímu uvede, jsou důvěrné a prodávající je povinen s nimi jako s důvěrnými zacházet. Pokud k tomu kupující nedá písemné svolení, údaje o kupujícím nesmí prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění z kupní smlouvy, vyjma emailové adresy, na kterou v případě souhlasu kupujícího mohou být zasílána obchodní sdělení. Obchodní sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany a zpracování osobních údajů „ZDE“.

3. Při vytvoření objednávky si může kupující vybrat, zda chce dostávat informace o novinkách prodávajícího, či důležité informace související s provozem on-line obchodu prostřednictvím občasného newsletteru. Zasílání newsletteru lze kdykoliv odhlásit prostřednictvím elektronické pošty.

4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. Pokud prodávající objednávku nevyřídí ke spokojenosti kupujícího a tento se domnívá, že mohl prodávající porušit jeho práva, má spotřebitel, tj. osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, právo využít alternativní mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelské smlouvy. Veškeré informace o mimosoudním řešení sporů zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a stížností vzniklých z uzavřené kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

3. Pro přeshraniční mimosoudní řešení sporů je kontaktním místem Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do on-line obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání on-line obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící on-line obchod a užívat on-line obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku on-line obchodu, nenese prodávající odpovědnost za nemožnost realizace objednávky.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.5.2021