Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

při prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tomjurka.cz

obch. jméno: Tomáš Jurka

místem podnikání: Augustinova 2059/24, 14800, Praha 4 - Chodov

IČO: 06608302

DIČ: CZ9207173371

e-mail: hello@tomjurka.cz

tel.č.: +420737972622

(dále jen „Správce“)

I. Základní ustanovení

1. Odesláním objednávky a potvrzením přečtení dokumentu kupující uděluje souhlas, aby Správce a provozovatel webových stránek (on-line obchodu) zpracoval kupujícím vyplněné osobní údaje dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, e-mail, adresa, lokační údaje, IP adresa.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané údaje

1. Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, aby mohl doručit objednávky, poskytovat své služby a zákaznickou podporu, a aby dodržel své zákonné povinnosti a chránil své oprávněné zájmy.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl při vytvoření objednávky, nebo které Správce na základě plnění objednávky získal. Kontaktní údaje - jméno, příjmení, email, telefon a adresu kupujícího - zpracovává správce za účelem výkonu své obchodní, spočívající zejména v doručení objednávky a přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky Správcem.

3. Udělení souhlasu ke zpracování kontaktních údajů kupujících pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej kupující neodvolá.

4. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek může kupující kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr obchodních nabídek“ umístěný v patičce emailu.

III. Zákonný a oprávněný účel zpracování údajů

1. Správce je oprávněn zpracovávat identifikační a kontaktní údaje kupujícího za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez souhlasu kupujícího.

2. Správce je dále oprávněn zpracovávat identifikační údaje i bez souhlasu kupujícího za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

3. Zákonným důvodem pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správce zpracovat údaje za účelem poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je dále informovat kupujícího o novinkách a nabízet související služby a produkty, dále pak provádění výzkumu trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

4. Zákonným důvodem pro zpracování údajů je souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

IV. Práva kupujících a zákazníků

1. Dle GDPR má každý právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Každý má dále právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Právo odvolat souhlas se zpracováním údajů se uplatní písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v záhlaví těchto podmínek.

3. Zákazník/Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo jeho právo na ochranu osobních údajů porušeno, popřípadě se obrátit na příslušný soud.

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává údaje po dobu výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle však po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Do doby, než je odvolán souhlas, jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu.

3. Po uplynutí této doby Správce údaje vymaže.

VI. Použití Cookies

1. Internetové stránky Správce používají pro svou funkčnost soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává Správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách Správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek Správce a dále za účelem přímého marketingu.

2. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

VII. Podmínky zabezpečení a přístup k osobním údajům

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k maximálnímu zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

2. K osobním údajům má přístup pouze Správce a oprávněné osoby pověřené Správcem. Jde o zaměstnance správce a případně též smluvní dodavatele – především poskytovatele dodacích služeb, platebních služeb, a to vždy v nezbytně nutném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky a zaškrtnutím internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami lze udělit souhlas i pouhým zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 23. 5. 2021